Program GeoDriller - wspomagający pracę geologa

Strona tytułowa

Strona tytułowa, jaką wita się program GeoDriller.

Menu główne

Menu główne jako dwie najważniejsze opcje, czyli nanoszenie danych poprzez tablet i wymiana tych danych z serwerem.

Tematy

Geolog pracuje w kilku przestrzeniach jednocześnie. Każda taka niezależna przestrzeń może zostać umownie nazwana "tematem". Na temat składa się całościowy zestaw prac, które są powtarzalne, ale w zakresie jedynie jednego tematu.

Lista nawiertów

Po naciśnięciu na którykolwiek temat pokazuje się lista nawiertów, które są poczynione w ramach wykonanych już prac.

Naciskając na przycisk plusa w górnej części ekranu, można dodać nowy nawiert w wybranym temacie.

Ekran dodawania nowego nawiertu

Dodaje się na nim jedynie nazwę i opis, gdyż wszelkie pozostałe dane dotyczące warstw, spągów, miąższości itp. dodaje się już na ekranie właściwym nawiertu.

Nanoszenie nowej warstwy w temacie.

Widać poszczególne parametry opisujące szczegółowo daną warstwę.

Po lewej stronie widoczny wykres nawiertu. Na wykres składają się przekroje kolejnych nanoszonych warstw. Wykres tworzy się automatycznie każdorazowo po naniesieniu szczegółowej danej.

Obok wykresu niebieskie linie w kształcie liter "Z" pokazują spągi wody związanej z daną warstwą.

Aktualizacja warstwy

Program umożliwia łatwą aktualizację danych warstwy w nawiercie. Po wybraniu nowych danych system automatycznie aktualizuje wykres i spągi.

Możliwe jest również tzw. próbkowanie warstwy. Program posiada do tego osobne ekrany.

Każdą warstwę można dowolnie usuwać. Możliwe jest dodanie na jej miejsce warstwy "pomiędzy" innymi warstwami.

Próbkowanie warstwy

Na próbkę zkłada się jej numer i głębokość pobrania.

Powrót do menu głównego

W każdym momencie możliwy jest powrót do menu głównego. Następuje to poprzez wciśnięcie przycisku w prawym górnym rogu ekranu. Dostęlne jest to na każdym ekranie, który tego potrzebuje.

W tym zrzucie menu powrotu okolone jest dla uwidocznienia czerwoną obwódką.

Działania sieciowe

Oprócz standardowych działań programu w zakresie pomocy terenowej dla geologa, program prowadzi częstą komunikację z serwerami.

Każda dana naniesiona na tablecie powinna zostać wysłana do siedziby firmy geologa. Służy do tego celu m.in. to właśnie menu.

Oprócz wysyłania danych ważne jest również pobranie danych z serwera. Na dane te składają się tabele ewidencyjne w rodzaju grafik stosownych dla warstw, barw, stanów zagęszczenia itp. Możliwa jest również sytuacja, kiedy ktoś w firmie nanosi nawierty, czy je aktualizuje. Dzieki temu menu możliwe jest ściągniecie z serwera firmowego najnowszych ich wersji.

Wkran wymiany nawiertów

Standardowy ekran wymiany nawiertów, czyli wysyłania ich do serwera. Jeśli wszystko idzie dobrze napis na ekranie lekko miga.

Ekran wymiany danych ewidencyjnych

Widać na nim wszystkie table, które są pobierane z serwera. Gdy wymieniane są dane danej tabeli, jej nazwa lekko miga.

Błąd podczas wymiany danych

Gdy geolog jest w terenie często zdarza się, że łączność internetowa jest niepewna, lub wcale jej nie ma. W takim przypadku program pobierze wszystkie dane, albo żadnych. Zawiadomi o tym fakcie geologa obsługującego tablet.

Spójność danych zostanie w każdym przypadku zachowana.


Pobranie programu

Link do plików pomocniczych: klasy wspierające (dla twórców oprogramowania)

Bezpośredni link do programu: Android - GeoDriller.apk


Dane do kontaktu

W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt poprzez email: edwin.piekart@gmail.com